تیم ما

مدیرعامل تندربرش فولاد

سید علی حسینی هرات
مدیر عامل / مهندس برق

مدیر اجرایی برش لیزر و خمکاری فلزات

سید مجید حسینی هرات
مدیر اجرایی / مهندس مکانیک

برش لیزر

سید محمد حسینی
مدیر فنی / مهندس صنایع

مدیر مالی تندر برش فولاد

فریبا مصطفایی
مدیر مالی / کارشناس حسابداری

مشاور مالی شرکت تندر برش فولاد

زینب پیرایش راد
مشاور مالی / کارشناس ارشد حسابداری

حمیدرضا رحمت پور
تکنسین بخش تولید

داود خداوردی
تکنسین بخش تولید

bg_image

سحر آذین فر
کارشناس حسابداری

bg_image

نسترن هرمزی
برنامه نویسی و طراح

امیرحسین زارع
برنامه نویس و طراح